Header

14 October 2016 

 Dear Parents

What I quickly discovered is that our so-called new South Africa has as much material for a story-teller as the old one. The landscape hasn't really changed. Who is in power now is different to who was in power then, but the squatter camps grow like cancer, the rich get richer, the poor get poorer.

Athol Fugard

Athol Fugard’s quote has been sitting quite heavily on my mind these past few days.  I had the good fortune, and misfortune, to undertake a road trip this holiday through this complex country of ours.  The ultimate goal was a visit to my parents in the town where I was raised – Benoni.

We drove through the back roads and the countryside searching for stars and quiet nights.  What we found was optimism and despair in almost equal measure.  We met people who are “making a plan” and we met folk who wonder where their next meal is coming from.  It was distressing driving through the maize and sorghum fields of my youth and seeing nothing but dust and parched earth and hearing of farmers who last planted a crop two years ago.

It was wonderful meeting a young farmer who is reintroducing hippo to the Karoo – where they were last seen in 1776 – in conjunction with his labour and local community.  He is intent on returning his small place in our country (8000 ha) to the teeming wildlife sanctuary it once was.

It was with despair that we drove through Welkom and surrounds and saw the impact of poorly managed land reform, ever-expanding low-income settlements, the drought and an ailing economy.

What a joy it was to drive back into the Western Cape and feel and see the optimism and organisation and “can-do” attitude of the people.

Mr Fugard is right, there are many stories to tell about this complicated country.  From an education perspective, the trip left me in no doubt that we have a responsibility to grow children who can participate in and contribute to an economy and society as free thinking, socially responsible and caring people who use their privilege for the benefit of all.

Heaven knows, we can’t rely on the current bunch of politicians to solve anything!

Mrs Brannekamper spent part of her holiday visiting one of the premiere independent boys’ schools in the country to learn about how they do things.  I quote from Mrs Brannekamper’s email to staff on her return…

I … spent a few days this holiday in Joburg looking at a school called the Ridge (one of the top boys schools in the area).  They were recently featured in the Independent Education magazine due to their integrated approach to learning support within the classrooms.  I was hoping to hear all the answers to my questions on how best to support teachers and children in the class, but realised that we have the most fabulous school right here.  Our approach so far to support and screenings are spot on, and I think that we can be incredibly proud of the thought and development that we have put into our curriculum planning this term.

 

That curriculum planning is largely complete.  The staff have embarked on the second part of the review – understanding exactly what it is in our revised curriculum that is “lifeworthy” and how to make what we teach relevant to the lives of the children, not divorced from their day-to-day reality.

Boeresport and Inter-House Winter Sports

What an enjoyable day we had to finish the third term! Thank you to all those parents who were here in their numbers to support their children and to enjoy the first look at our Boeresport Dag.  I have had more than a couple of requests for a repeat of the Boeresport events – as well as incorporating events for parents!  We’ll have to check on our injury insurance…

Congratulations

Oliver Pritchett was selected for the Overberg (formerly South Boland) U12 tennis team to play in the inter-regional tournament this weekend.  Good luck to Oliver this weekend!

Congratulations also to Nici and Sebastian Beaumont who are proud parents of a new baby boy!

End-of-Year

Please take careful note of the calendar circulated by Mrs Luden and as it appears on the website.  The last week of this term is going to be quite full.  The final function of the year is the Senior Phase Awards at 12:00 on Friday, 2 December.

Didn’t the Proteas do us proud!

Enjoy the weekend!

Mr B

 

Pre-Primary Braai Day - Celebrating Heritage Day

Geagte Ouers

What I quickly discovered is that our so-called new South Africa has as much material for a story-teller as the old one. The landscape hasn't really changed. Who is in power now is different to who was in power then, but the squatter camps grow like cancer, the rich get richer, the poor get poorer.

Athol Fugard

Athol Fugard se aanhaling het die afgelope dae redelik swaar op my hart gerus.  Ek was gelukkig en, terselfdertyd ongelukkig, om hierdie vakansie ‘n toer deur hierdie komplekse land van ons te neem.  Dit het ten doel gehad om my ouers te besoek in die dorp waar ek groot geword het – Benoni.

Ons het met die agterpaaie van die platteland langs gery, op soek na sterre en stil nagte.  Wat ons teëgekom het was optimisme en verdriet in amper eenderse hoeveelhede.  Ons het mense ontmoet “wat ‘n plan beraam” en ook mense wat gewonder het waarvandaan hulle volgende maaltyd gaan kom.  Dit was hartverskeurend om tussendeur die mielie- en sorghumlande uit my jeug deur te ry en om niks behalwe stof en dorre aarde te sien en te hoor van boere wat twee jaar laas gewasse aangeplant het.

Dit was wonderlik om ‘n jong opkomende boer te ontmoet wat seekoeie in die Karoo hervestig – waar hulle laas in 1776 te sien was – met die hulp van sy werker- en plaaslike gemeenskap.  Hy het ten doel om sy klein plekkie in ons land (8000 ha) weer te laat wemel van die natuurlewe wat eens op ‘n tyd daar was.

Dit was met wanhoop wat ons deur Welkom en omgewing gery het en die impak van swak bestuurde landhervorming, ewig verswelgende lae-inkomste nedersettings, die droogte en die sukkelende ekonomie gesien het.  

Wat ‘n vreugde was dit nie om die Wes-Kaap binne te ry en om die optimisme en organisasie en “kan-doen” houding van die mense te kon voel en sien nie. 

Mnr. Fugard is reg, daar is baie stories om te vertel oor hierdie gekompliseerde land.  Van ‘n opvoedkundige perspektief, het die toer my met geen twyfel gelaat dat ons ‘n verantwoordelikheid het om kinders groot te maak wat kan bydrae tot ‘n ekonomie en samelewing so vrydenkend, sosiaal verantwoordelik en versorgend teenoor mense en wie hul voorregte tot die voordeel van almal om hulle gebruik.

Ons kan tog sekerlik nie op die huidige spul politikusse staatmaak om enige iets op te los nie!

Mev. Brannekamper het ‘n gedeelte van haar vakansie spandeer met ‘n besoek aan een van die top onafhanklike seunsskole in die land, om meer uit te vind oor hoe om dinge aan te pak.  Ek haal aan uit Mev. Brannekamper se epos wat sy met haar terugkeer aan die personeel gestuur het…

I … spent a few days this holiday in Joburg looking at a school called the Ridge (one of the top boys schools in the area).  They were recently featured in the Independent Education magazine due to their integrated approach to learning support within the classrooms.  I was hoping to hear all the answers to my questions on how best to support teachers and children in the class, but realised that we have the most fabulous school right here.  Our approach so far to support and screenings are spot on, and I think that we can be incredibly proud of the thought and development that we have put into our curriculum planning this term.

 

Daardie kurrikulum beplanning is grootliks voltooi.  Die personeel het reeds met die tweede deel van die oorsig afgeskop – om uit te vind wat presies in kurrikulum “lewenswaardig” is en hoe om, dit wat ons onderrig, relevant in die lewens van die kinders te maak en dit sodoende nie te sky van hulle dag-tot-dag realiteit nie.

Boeresport en Wintersport Inter-huis

Op wat ‘n genotvolle dag het ons nie die derde kwartaal afgesluit nie!  Dankie aan al ons ouers wat hier was in groot getalle om hulle kinders te ondersteun en vir ‘n eerste blik op ons Boeresport Dag.  Ek het meer as ‘n paar versoeke gehad vir ‘n herhaling van die Boeresport aktiwiteite – asook ingeslote aktiwiteite vir ouers!  Ons sal maar na ons beseringsversekering moet kyk…

Gelukwensings

Oliver Pritchett is gekies vir die Overberg (oorspronklik die Suid-Boland) O/12 tennisspan om gedurende die naweek in die inter-streekstoernooi te speel.  Voorspoed aan Oliver hierdie naweek!

Ons gelukwensing ook aan Nici en Sebastian Beaumont wie die trotse ouers van ‘n nuwe baba seuntjie geword het!

Einde van die jaar

Neem asseblief sorvuldig kennis van die kalender wat deur Mev. Luden uitgestuur is en soos dit op die webwerf verskyn.  Die laaste week van die kwartaal gaan redelik vol wees.  Die laaste funksie van die jaar is die Senior Fase se Toekenningsfunksie op Vrydag, 2 Desember om 12:00.

Het die Proteas ons nie trots gemaak nie!

Geniet die naweek!

Mnr. B

Pre-Primary

Apple Pips

Veggie artwork, fruit tasting and fun with woodwork.

Busy Bees

Making their own little ocean in a bottle.

Grade R

Mini beast role play!

Loving every minute of the puppet show!

Playing games and cutting around a template for their "symmetrical' butterflies. 

Enjoying creative woodwork!

TARYN'S HOUSE OF DANCE

HIP HOP DANCING LESSONS AT APPLEWOOD!!!

Taryn Van Zyl is a fully qualified Hip Hop and Modern dance teacher through the TDA as well as  a Hip Hop examiner and consultant. She has started Hip Hop Lessons at Applewood in May 2016 and so far the kids love it!

Classes are in the Applewood Hall on a Wednesday afternoon:

Grade R, Grade 1 & Grade 2: 14h15 – 15h00

Grade 3, Grade 4, Grade 5: 15h15 – 16h00

(Available to teach up to Grade 7 if there is an interest)

 Fees: R320 per month for a 45 minute lesson –sibling discounts are available

 If you would like your child (both boys and girls are welcome) to come and have some fun on the dance floor, even if they just want to try out one lesson – please send your name, age, Grade at Applewood to taryn2vz@gmail.com or contact Taryn on 082 301 4362 if you have any further questions.

PLEASE SPECIFY ON YOUR EMAIL THAT YOU ARE APPLYING FOR A CHILD FROM APPLEWOOD IN ELGIN/GRABOUW!!!

English Tutor

I am a qualified English teacher

(Degree and Diploma) with 12 years' experience.

I am available weekdays after lunch and on weekends at R100/hour.

Can assist all grades.

For more information please contact:

Kedife (KD) 084 588 9817

IMPORTANT THINGS TO REMEMBER!

• Uniform shop open Monday, Tuesday and Thursday from 07:45-13:00.

• Please remember to use your MySchool card to help raise funds for our school. Herewith the link to apply online – if you don’t have a card:  https://www.myschool.co.za/supporter/apply/