Header

6 September 2017

 

On Monday the Grade 4 to 7 classes all completed a questionnaire about sport at Applewood. This marked the beginning of our ‘Sports Indaba’, the purpose of which is to examine Sport at our school to determine what works, what doesn’t and what we should do going forward. A short questionnaire will be distributed to parents in the coming week. I look forward to your input.

Whilst preparing for the staff workshop on Sport I came across a very interesting blog on The Huffington Post written by By Janis B. Meredith entitled, “9 reasons why sports are valuable for our children to play.” The blog is written from the perspective of a mother who is grateful for the lessons learnt in competitive sport. I would like to share her perspective of what sport teaches a child with you:

 1. 1.      Dealing with difficult people. In sport you often come across difficult coaches and teammates. In the real world, it’s coworkers or neighbors or even in-laws. Experiences in sport teach people the ability to see past the annoying behavior and seek to understand.
 2. 2.      Doing a job under pressure. It’s hard on Mom and Dad to watch their kids play under stress, but that pressure is a breeding ground for growing the ability to stay calm when they grow up and life throws them curve balls.
 3. 3.      Sticking with a hard task. In youth sports, your child can learn to keep working towards a goal, even when it feels hopeless. That type of persistence is only learned as one faces and works through challenges.
 4. 4.      Ignoring Doubters. There will always be naysayers and haters. We hear them when kids make mistakes and parents struggle to believe in their abilities. Kids hear them from teammates who second-guess each other. If kids learn to ignore the negative voices in sports, they will be ready to do the same in life.
 5. 5.      Understanding the Boss (i.e. Coach) Coaches are often difficult to read. Kids need to strive to understand what the coach wants, even if he isn’t clear in his instruction. This endeavor to try to understand others before judging will help them through many relational and workplace problems.
 6. 6.      Expressing needs and wants. When you insist that your child confront the coach him/herself instead of jumping in to do battle for them, they learn to express concerns to a person of authority. It helps them to become confident communicators.
 7. 7.      Exercising patience with people who can’t keep up. There is always a player who needs help in any team, someone who struggles to keep up. It teaches them to be able to give encouragement and compassion to coworkers, friends, or neighbors who can’t quite keep up in life.
 8. 8.      Respecting and benefitting from the strengths of others. The ability to appreciate the skills of others and support their talents makes for a great team player, in the game, in the office, in the home.
 9. 9.      Finding Worth. Your child can learn that he is defined by who he is, not by what he does. When integrity, honesty and hard work become the true measure of a champion, and not just stats, trophies and accolades, then your kids will not base their self-esteem on performance — in the game or in life — but on who they know themselves to be on the inside.

Sport is a very important part of what we do in schools and it is imperative that we get it right.

On Friday we hosted a cross country meeting at Applewood. We had a great turnout with over 100 children participating. Our children were fantastic. All of them who ran volunteered to do so. Thank you to our Grade 7’s who helped with the set up and clean up and did a fantastic job. 

Three of our Applewood children Oliver Pritchett, Fiona Boome and Isabelle Pritchett took part in the third leg of the Overberg School's tennis trials on Saturday. All three have been selected to play for the Overberg tennis team in the Regional tennis trials later this year! Many thanks to our coach Sonja Du Toit for preparing them so well to compete at this level.

On the weekend Mrs Tuttleberg and I attended a Teach Conference in Grahamstown. Tom Hamilton, the CEO of the Royal Bafokeng Institute, was one of the keynote speakers who stood out for me. The theme of the conference was ‘Courageous Conversations’. Tom suggested that in any school we are faced with tough conversations on a daily basis and that it is all about having the courage to challenge the status quo and face the brutal facts. I really would like to bring that philosophy home. Let’s get involved in those tough conversations which stimulate growth.

The trip to Grahamstown and the visit to the two very prestigious schools in the town made me think a great deal. It made me appreciate exactly what we have at Applewood. We are so fortunate to be part of such a special school.

Have a great week.   

Sam Hamman 

---

Inter-School Cross Country

---

Die Graad 4 tot 7 klasse het almal op Maandag ‘n vraelys oor sport by Applewood voltooi.  Dit kondig die afskop van ons “Sport Indaba” aan, wat ten doel het om te bepaal wat werk, wat nie werk nie en hoe ons vorentoe met sport sal beweeg.  ‘n Kort vraelys sal in die komende week aan ouers uitgestuur word.  Ek sien daarna uit om u terugvoering te ontvang.

Ten tyde van my voorbereiding vir ons personeel se werkswinkel oor Sport, het ek op die volgende interessante webjoernaal afgekom op “The Huffington Post”, geskryf deur Janis B. Meredith en genaamd:  “9 reasons why sports are valuable for our children to play”.  Die webjoernaal is vanuit die perspektief van ‘n ma wat haar dank betuig vir die lesse wat uit kompeterende sport geleer is, geskryf.  Ek deel graag haar perspektief oor wat sport haar kind geleer het met u:

 1. 1.      Om moeilike mense te kan hanteer.  In sport kruis moeilike afrigters en spanmaats dikwels jou pad.  In die werklike wêreld, is dit kollegas of bure of selfs skoonfamilie.  Ondervinding in sport leer mense om verby die irriterende gedrag te kyk en om ‘n mate van begrip te soek.
 2. 2.      Om onder druk te kan werk.  Dit is moeilik vir Ma en Pa om te sien hoe hulle kinders onder druk speel, maar uit daardie druk sal die vermoë om te kan kalm bly voortspruit, wanneer hulle grootword en die lewe ‘n onverwagse uitklophou toedien.
 3. 3.      Om ‘n moeilike taak deur te voer.  In jeugsport kan u kind leer om vas te byt en aan te hou werk ten einde ‘n doel te bereik, selfs al voel dit hopeloos.  Daardie tipe van uithouvermoë word slegs aangeleer namate ‘n mens deur uitdagings werk. 
 4. 4.      Om die Wik-en-Wegers te ignoreer.  Daar sal altyd nee-sêers en haters wees.  Ons hoor hulle wanneer kinders foute maak en wanneer ouers sukkel om in hul vermoëns te glo.  Kinders hoor dit van hul spanmaats wie mekaar bevraagteken.  Wanneer kinders leer om die negatiewe stemme in sport te ignoreer, sal hulle reg wees om dieselfde strategie op die lewe toe te pas.
 5. 5.      Om die Baas te verstaan (bv. die Afrigter).  Afrigters is dikwels moeilik om op te som.  Kinders moet daarna streef om te verstaan wat die afrigter wil hê, selfs al is sy instruksie nie duidelik nie.  Hierdie strewe om ander te verstaan alvorens jy hulle beoordeel, sal hulle deur baie probleme binne verhoudings en die werkplek help.
 6. 6.      Om behoeftes uit te druk.  Wanneer u daarop aandring dat u kind die afrigter self konfronteer in plaas daarvan om self wapens op te neem, leer hy of sy om bekommernisse teenoor ‘n persoon met gesag uit te druk.  Dit help hulle om selfversekerde kommunikeerders te raak. 
 7. 7.      Om geduldig te wees met die Agterosse.  Daar is altyd ‘n iemand wat hulp nodig het in enige span, iemand wat sukkel om by te hou.  Dit leer hulle om kollegas, vriende of bure wat nie heeltemal in die lewe kan byhou nie, aan te moedig en empatiek teenoor hulle op te tree.
 8. 8.      Om ander se sterkpunte te respekteer en voordeel daaruit te put.  Die vermoë om ander se sterkpunte te waardeer en hulle talente aan te moedig is die maak van ‘n goeie spanspeler – in die spel, in die kantoor en tuis.
 9. 9.      Om Dít Wat die Moeite Werd is te vind.  U kind kan leer dat hy geken word aan wie hy is, nie aan wat hy doen nie.  Wanneer integriteit, eerlikheid en harde werk die ware maatstaaf van ‘n kampioen raak, en nie net die statestieke, trofee en toekennings nie, dan sal u kinders nie hulle selfbeeld op restasie, in die spel van die lewe plaas nie, maar op wie hulle weet hul van binne is.

Sport is ‘n baie belangrike deel van wat ons in skole doen en dit is van kardinale belang dat ons dit reg doen.

Ons het op Vrydag ‘n landloop byeenkoms hier by Applewood aangebied.  Dit het goed daarna uitgesien met deelname deur meer as 100 kinders.  Ons kinders was wonderlik.  Almal wat gehardloop het, het dit vrywilliglik gedoen.  Dankie aan ons Graad 7’s wie gehelp het met die opstel en opruim en wie ‘n fantastiese taak verrig het.

Drie van ons Applewood kinders, Oliver Prichett, Fiona Boome en Isabella Pritchett het op Saterdag aan die derde ronde van die Overberg Skole Tennisuitdunne deelgeneem.  Al drie is gekies om die Overberg tennisspan te verteenwoordig in die Streeks tennisuitdunne later vanjaar!  Baie dankie aan afrigter Sonja du Toit vir die voorgereiding wat sy met hierdie spelers gedoen het, sodat hulle op hierdie vlak kan deelneem. 

Ek en Mev. Tuttleberg het die afgelope naweek ‘n “Teach Conference” in Grahamstad  bygewoon.  Tom Hamilton, die Hoof Uitvoerende Beampte van die Royal Bafokeng Institute, was een van die sprekers waarby ek die meeste aanklank gevind het.  Die tema van die konferensie was “Waaghalsige Gesprekke”.  Tom het aangevoer dat ons in enige skool op ‘n daaglikse basis moeilike gesprekke teëkom en dat dit alles daarvan afhang om die status quo te bevraagteken en om die brutale feite in die gesig te staar.

Die rit na Grahamstad en ‘n besoek aan twee vooraanstaande skole in die dorp het my nogal laat dink.  Dit het ‘n waardering vir presies dít wat ons by Applewood het, by my tuisgebring.  Ons is so bevoorreg om deel te wees van so ‘n spesiale skool.

Geniet ‘n wonderlike naweek.

Sam Hamman 

---

A lovely comprehension answer from a Grade 2 child.

---

Grade R

Thank you to Mrs Moodie for such an exciting lesson. We watched a presentation and explored the skeleton and pelt of a penguin. Our Grade R’s carefully examined the pellet of an owl and could not believe that it contained hair, fur and bones. 

Thank you to the Grade 5’s for visiting us and for sharing their knowledge of birds. We were touched by their patience, kindness and encouragement. They ended the session with a yummy treat. 

The Grade R's have been extremely interested in birds. Their knowledge of these beautiful winged creatures has blown us away!

---

Grade 2

Grade 2 children working in groups in the garden.  They had to figure out how to make a milkshake and then write down the instructions in sequence.

---

 

Tennis

Congratulations to Oliver Pritchett for being invited to The Boland Wilson Tennis Masters Tournament for Boys U13. This is more than an exceptional achievement. Oliver played in three of the five qualifying tournaments in the Wilson series and qualified in 6th place for the prestigious masters. Only the top 8 boys from the Boland and Western province are invited. Oliver will compete in the above tournament on Saturday, 9 September in Stellenbosch. We wish him the best of luck and know that his quiet calmness on the court will benefit him. Thank you to Klaire and Mark Pritchett for playing tennis with Oliver and giving him the opportunity to enter these tournaments.
Sonja Du Toit (Oliver's Coach)

---

Applewood Dance Party

Saturday, 16 September 2017

7pm till late

Tickets

Adults R 150.00 per person

Children  R 15.00 per child

Tickets can be purchased from Amanda at school

(exact amount please as we do not have change - thank you!)

Lamb on a spit with roasted onions, potatoes and salads

120 tickets available - 10 tables of 12 people per table

Bring your owns drinks, glasses and snacks of choice

---

SCHOOL CALENDAR & REMINDERS

 

Reminder to please look at the school calendar for updates and to sync it with your mobile device. 

Parent/Teacher meetings for all Grades from Monday, 11/09 - Thursday, 14/09.  Please book a slot. The forms are up on the noticeboard inside the main building at the back entrance.

---
---
---

COTTAGE FOR RENT

Situated on Oak Valley – known for picturesque scenes. R6900 pm incl. water.

Ideal for a young single professional. Secure, one bedroom and en-suite bathroom with shower.    

Kitchen with build-in stove, bar fridge and washing machine.

Partially furnished optional. Easy access to MTB trails on the farm.

Contact Cecilia Spinnler 083 610 1220

---
---

 UNIFORM SHOP

Please take note of the new uniform shop hours:

• Monday, Wednesday and Thursday:  08:30-10:00.

• You are also welcome to email orders to info@swellendamtours.co.za.

---

 IMPORTANT THINGS TO REMEMBER

• Please remember to use your MySchool card to help raise funds for our school. Herewith the          link to apply online – if you don’t have a card:  https://www.myschool.co.za/supporter/apply/

---