Header

6 August 2018

Dear Parents

“You’re never too old, too wacky, too wild, to pick up a book and read to a child.” Dr Seuss

On Saturday our management team attended the, ‘What are we doing?’ conference at Somerset House. It was an inspiring day prompting a great deal of thought about what we are doing in preparing our kids for the future. Particularly poignant was the talk by Nic Spaull who explored the new vision for education and challenged us to consider how success in schools should be defined.  This is a huge question, considering that we are preparing children for vocations that have not yet been thought of. Artificial intelligence is making inroads into most careers and making them somewhat redundant. Thankfully, teaching is right at the bottom of that list. He spoke of redefining success by looking at the 4 C’s: communication, collaboration, critical thinking and creativity. It was great to note that we are on track in this regard.

What was particularly alarming was the frightening statistic that 78% of grade 4 children in South Africa cannot read for meaning in any language. A stark reminder of the importance of this skill and indeed our jobs as educators. How interesting that amidst all the new technology and hustle and bustle of life, reading to our children and generating a love for reading remains one of the most important things we can do for them.     

This week we look forward to Netball at Bridge House, and the U13 rugby boys taking on Somerset House at Somerset House on Wednesday. Next week, we host the Violin Eisteddford on Monday and we welcome St Charles College on Tuesday. They will be engaging in a Treasure Hunt with our Grade 7 class.  

The second look at the history of our school focuses on the years from 2001 to 2003. In 2001, extensions to the Pre-Primary block were completed, creating an additional classroom. Gareth Allman was appointed as the new headmaster in July 2002 following the resignation of Alan Wyborn who took up the Head position at Somerset College Prep. The staff compliment now stood at 13 which included the introduction of Ms Rachel Steenkamp. The projected student numbers for 2003 stood at 105 students. Renovations were done to the main building to create separate areas for the staff and secretary. 2003 saw the completion of the Cricket Oval and more renovations to the main building to create an additional classroom.  The 'Time Vault' was started as a new tradition at the Founders' Day celebration and the first keeper of the key was Kuschke Jacobs. The boarding house opened and was called Braeburn House. Construction on a new classroom block commenced in December. A dog by the name of Ruffles arrived at Applewood and had puppies.  Oscar was one of the puppies and both dogs became part of the Applewood family and lived on the property.

I would like to wish all of the ladies in the Applewood family a wonderful Women’s Day this week. Enjoy the long weekend that is especially aimed at you. 

Sam Hamman

Geagte Ouers

“You’re never too old, too wacky, too wild, to pick up a book and read to a child.” Dr Seuss

Ons bestuurspan het op Saterdag die “What are we doing?” konferensie by Somerset House bygewoon. Dit was inspirerend en het ons werklik baie laat nadink oor wat ons doen om ons kinders vir die toekoms voor te berei. Wat veral aangrypend was, was die toespraak deur Nic Spaull, wie die nuwe visie vir opvoeding aangeraak het en ons uitgedaag het om, hoe sukses in skole gedefinieer moet word, te oorweeg; ‘n groot vraagpunt, aangesien ons kinders voorberei vir beroepe wat nog nie eens geskep is nie. Kunsmatige intelligensie is besig om stadig maar seker sy pad na die meeste beroepe te vind, wat sulke werksgeleenthede dan oorbodig laat. Gelukkig is onderwys reg aan die onderpunt van daardie lys. Hy het gepraat oor die herdefiniëring van sukses deur na die 4 aspekte – kommunikasie, samewerking (met ander), kritiese denke en kreatiewiteit – te kyk. Dit was goed om te weet dat ons redelik op dreef is, wat dit betref.

Wat besonders skokkend was, was dat 78% van Graad 4-leerders in Suid-Afrika nie in enige taal, met begrip kan lees nie. ‘n Skrille herinnering aan ons belangrike taak as onderwysers om hierdie vaardigheid aan te leer. Hoe interessant dat, te midde die vinnige tempo van ons daaglikse lewe en die invloed van tegnologie, ‘n liefde vir lees steeds een van die belangrikste dinge is wat ons by ons kinders kan kweek.

Ons sien hierdie week uit na netbal by Bridge House en die O13 seuns wat Woensdag te staan kom teen Somerset House by Somerset House. Volgende week bied ons op Maandag die viool Eisteddfod aan en ons verwelkom St Charles College op Woensdag. Hulle sal ‘n skattejag saam met ons Graad 7-klas doen.

‘n Tweede blik op die geskiedenis van ons skool, fokus op die tydperk 2001 tot 2003. In 2001 is aanbouings by die Pre-primêre blok voltooi, wat ‘n addisionele klaskamer te weeg gebring het. Gareth Allman is in Julie 2002 as die nuwe hoof aangestel, nadat Alan Wyborn sy nuwe pos as hoof van Somerset College aanvaar het. Die personeel het nou op 13 te staan gekom, wat die aanstelling van Me. Rachel Steenkamp ingesluit het. Die beraamde leerdergetal vir 2003 was 105. Veranderinge is aan die hoofgebou gedoen om aparte vertrekke vir die personeel en sekretaresse te skep. 2003 was ook die jaar waartydens die krieketveld voltooi is en selfs nog meer bouwerk aan die hoofgebou gedoen is, om sodoende nog ‘n ekstra klaskamer beskikbaar te skep. Die nuwe tradisie van die “Time Vault” is op stigtersdag begin en die heel eerste sleuteldraer was Kuschke Jacobs. Die skoolkoshuis, genaamd Braeburn House, is geopen. Die konstruksiewerk vir die bou van ‘n nuwe blok klaskamers is gedurende Desember van stapel gestuur. ‘n Hond met die naam van Ruffles het haar opwagting by Applewood gemaak en geboorte geskenk aan babahondjies. Oscar was een van daardie hondjies en beide het deelgeword van die Applewood-gesin en op die perseel aangebly.

Ek wil hierdie week vir al die dames in die Applewood-familie ‘n wonderlike Vrouedag toewens. Geniet die langnaweek wat  spesiaal op jul gemik is. 

Sam Hamman

PRE-PRIMARY

APPLE PIPS

 Pajama Day at School

Class work and playing outside

 

GRADE 2

Learning about multiplication

GRADE 4

The Grade 4 class out and about on an adventure in Cape Town. They learned all about the history of Cape Town at the Chavonnes Battery Musuem, went for a ride on the Cape Wheel and ended the day off with ice cream at the Waterfront.

GRADE 7 CAMP - JACOBSBAAI WEST COAST

LIBRARY READ-N-REACH COMMUNITY CARE PROJECT

Our Library Avengers (Top Readers) recently visited Maxonia Primary School in Grabouw to share their love for reading with twenty of their Junior Primary children. Great fun was had while playing reading games and dancing together. Mr Hamman and Mrs Steyn were joined by Avengers Sophia Fitzhenry, Sophie Beaumont, Abigail Hendricks, Annabelle van Almenkerk, Ankia Venter, Emma Beukes, Francois Steyn, Kara Smith, Proud Nyathi and Olivia Boome in what turned out to be a valuable community outreach excursion. Applewood donated some much-needed Afrikaans reading books to the school and we are hoping that this will help them get their planned library off the ground.

 Bike skills at Applewood

 

Junior Girls Netball

The girls enjoyed their first matches at the Rhenish Festival last Friday.  They made Applewood proud and won all their matches.

2018

SCHOOL DATES

 

TERM 1

17 January (Wed) – 28 March (Wed)

 

TERM 2

17 April (Tues) – 15 June (Fri)

 

TERM 3

17 July (Tues) – 21 September (Fri)

 

TERM 4

9 October (Tues) – 12 December (Wed) 

---

LIFT

I am looking for a lift to Somerset West and back for my son 3 days a week.  He works at Somerset Mall.  Am happy to contribute towards petrol.  Please contact me on 083 462 9233. 

 UNIFORM SHOP

Please take note of the new uniform shop hours:

• Monday, Wednesday and Thursday:  08:30-10:00.

• You are also welcome to email orders to info@applewood.co.za.

---

 IMPORTANT THINGS TO REMEMBER

• Please remember to use your MySchool card to help raise funds for our school. Herewith the          link to apply online – if you don’t have a card:  https://www.myschool.co.za/supporter/apply/

---